شما اینجا هستید

اطلاعات تماس

ايميل فكس تلفن بخش
evp@of.iut.ac.ir 031-33912302 031-33912300-01  دفتر معاونت آموزشي
nezarat@of.iut.ac.ir  - 031-33912304 دفتر نظارت و ارزيابي
 pdo@of.iut.ac.ir 031-33912310 031-33912305-06 اداره كل آموزش
estedad@of.iut.ac.ir  - 031-33912722 دفتر استعداد درخشان
 grad.office@of.iut.ac.ir 031-33912747  031-33912724  مركز تحصيلات تكميلي
 jazb@of.iut.ac.ir  031-33912317-33912398 031-33912317-33912398  دفتر هيات جذب
 -  031-33912303  031-33912398  دفتر هيات مميزه