شما اینجا هستید

حداقل فعاليت های مورد انتظار اعضای هيأت علمی

حداقل فعاليتهاي مورد انتظار اعضاي هيأت علمي تمام وقت

ارتقاء كيفي دانشگاه در زمينه هاي آموزشي، پژوهشي و اجرايي تحقق پيدا نمي كند مگر اينكه تمام هم و غم مسئولين و اعضاء هيأت علمي دانشگاه درجهت رشد و تعالي دانشگاه و براي رسيدن به دانشگاهي مقبول در كشور و دنيا مصروف گردد. حضور فعال و بانشاط و شاداب استاد و دانشجو در دانشگاه به عنوان اصلي ترين عامل براي حصول به هدف فوق است. تأثير عملكرد درصد بالايي از همكاران محترم عضو هيأت علمي از بدو تأسيس دانشگاه كه همواره تمام وقت در خدمت اين دانشگاه بوده و از اشتغال به امور غير آن اجتناب نموده اند در پيشرفت و تعالي دانشگاه مؤيد اين موضوع مي باشد.  در حال حاضر، خوشبختانه تنوع برنامه ها و فعاليتهاي دانشگاه به گونه اي است كه مي تواند علائق و زمينه هاي تخصصي متفاوت اعضاي محترم هيأت علمي را پوشش دهد، ضمن اينكه پرداختن به تمامي اين فعاليتها نيز در جهت رسيدن به اهداف كلان و بلند مدت دانشگاه در برنامه توسعه كشور ضروري است. لذا با درك اين ضرورت و همچنين با توجه به تأكيد آئين نامه هاي مربوطه و اهداف بلند مدت وزارت متبوع ، كميته منتخب شوراي دانشگاه موارد ذيل را به عنوان حداقل هاي فعاليت تمام وقت اعضاي هيأت علمي تعريف نموده است.
1- انجام حداقل 40 ساعت كار مفيد و كيفي در هفته طبق ضوابط دانشگاه جهت انجام وظايف آموزشي، پژوهشي و اجرايي
2- حضور فيزيكي مؤثر و فعال در دانشگاه به منظور:
- تشكيل منظم كلاسها، آزمايشگاهها، برگزاري امتحانات و ارائه به موقع نمرات طبق ضوابط دانشگاه
- اعلام ساعات مراجعه و رفع اشكال براي دانشجويان به ميزان كافي و حضوردر اين ساعات، بعلاوه اختصاص و اعلام ساعات كافي جهت انجام وظايف استاد راهنماي تحصيلي مطابق با آئين نامه راهنمايي تحصيلي دانشجويان كارشناسي مصوب شوراي برنامه ريزي آموزشي دانشگاه
-اختصاص و اعلام وقت كافي براي راهنمايي پروژه هاي كارشناسي، كارشناسي ارشد ودكتري به منظور تكميل به موقع پايان نامه ها و رساله هاي با كيفيت مطلوب و داشتن جلسات برنامه ريزي شده و مستمر با دانشجويان تحت راهنمايي جهت هدايت بهتر پروژه ها
- آمادگي حضور در شوراها و كميته هاي دانشكده و دانشگاه بر حسب نياز
3-اهتمام به امور پژوهشي درچارچوب ضوابط دانشگاه
4-اجتناب از مرخصي هاي منظم و عدم حضور مستمر در روزهاي خاص هفته ( انتظار مي رود بخش عمده مرخصي استحقاقي اعضاء محترم هيأت علمي در طول تابستان و در غير اوقات رسمي نيمسالهاي تحصيلي استفاده شود.)
5-نحوه تنظيم برنامه درسي اعضاء هيأت علمي در ساعات اداري در اختياردانشكده است و تبعيت اعضاء محترم هيأت علمي از آن لازم است.
6- عدم انعقاد قرارداد با دستگاههاي ديگر و هر گونه اشتغال به كار در خارج از دانشگاه در ساعات اداري بدون مجوز دانشگاه
7- عدم تعريف پايان نامه يا رساله براي انجام پروژه هاي منعقد شده با شركت ها يا نهادهاي غير دانشگاه در اين راستا انتظار مي رود مسئولين محترم دانشگاه شامل مديران گروههاي آموزشي، معاونين و رؤساي دانشكده ها و مراكز و همچنين هيأت رئيسه محترم دانشگاه با نظارت دقيق و تلاش بيش از پيش فضا و بستر لازم جهت تحقق خدمت و فعاليت تمام وقت همكاران هيأت علمي را فراهم نمايند. همچنين بديهي است فرهنگ سازي و تأكيد بر ارزشهاي معنوي محيط دانشگاهي و پايبندي به ضوابط و نيز
برنامه ريزي در جهت ايجاد روحيه نشاط بايد مورد توجه قرارگيرد، ضمن اينكه اعمال آئين نامه ها و دستورالعملهاي مربوطه درجهت پيشگيري عدول از حداقلها و يا تشويق فعاليتهاي مؤثر و چشمگير افراد مورد نظر خواهد بود.