شما اینجا هستید

دستورالعمل استفاده از خدمات آموزشي اعضاء هيأت علمي بازنشسته

دستورالعمل استفاده از خدمات آموزشي اعضاء هيأت علمي بازنشستهمصوب جلسه شوراي استخدام دانشگاه مورخ 28/9/85         

بر اساس نامه شماره 13588/11مورخ 30/7/85 مشاور ارشد وزير و مدير كل دفتر وزارتي علوم تحقيقات و فناوري و بر اساس ماده 6 “ آئين نامه ضوابط بازنشستگي اعضاء هيأت علمي” مصوب شوراي دانشگاه دستورالعمل استفاده از خدمات آموزشي اعضاء هيأت علمي بازنشسته در جلسه شوراي استخدام مورخ 28/9/85 به شرح زير به تصويب رسيد.
الف - در صورتي امكان استفاده از خدمات آموزشي و پژوهشي اعضاء هيأت علمي بازنشسته وجود دارد كه: 1- واحد معادل هيچكدام از اعضاء هيأت علمي تمام وقت شاغل به كار در گروه مربوطه كمتراز واحد موظف نباشد.
2-جهت ارائه آزمايشگاه توسط اعضاء‌ هيأت علمي بازنشسته گروه آموزشي مربوطه فاقد دانشجوي كارشناسي ارشد و دكتري باشد.
3-جهت راهنمايي دانشجويان تحصيلات تكميلي توسط اعضاء‌ هيأت علمي بازنشسته هيچكدام از اعضاء هيأت علمي واجد شرايط شاغل به كار در گروه مربوطه داراي ظرفيت خالي راهنمايي دانشجويان كارشناسي ارشد و دكتري نباشند.
ب-در صورتي كه شرايط استفاده از خدمات اعضاء هيأت علمي بازنشسته ( شرايط فوق الذكر ) برقرار باشد، رئيس دانشكده قبل از برنامه ريزي جهت ارائه دروس و آزمايشگاه اين همكاران و يا تخصيص دانشجوي كارشناسي ارشد و دكتري به آنها، موارد مورد نظر را به همراه دلايل توجيهي كافي، براي تصويب در شوراي استخدام دانشگاه به معاونت آموزشي دانشگاه اعلام مي نمايد.
ج-شوراي استخدام دانشگاه پس از بررسي موارد اعلام شده و در صورت تصويب، مراتب را جهت كسب مجوز به وزارت علوم تحقيقات و فناوري اعلام مي نمايد./ر

د-حداكثر تاسقف ده واحد حق التدريس در ترم جهت اعضاي هيأت علمي بازنشسته قابل پرداخت است.