شما اینجا هستید

مدرس نمونه

جدول نحوه انتخاب مدرس نمونه 91

مدرسين نمونه دانشگاه از ابتدا تا کنون

سال 1374

آقايان دكتر: مهدي اميرنصر- محمد مهدي سعادتپور- محمد شاهدي

سال 1375

آقايان دكتر: محمد حسن عباسي- رحيم عبادي- بيژن نجفي

سال 1376

آقايان دكتر: غلامعباس پارسافر- مجتبي محزون- فروزان خردپژوه

سال 1377

آقايان دكتر: مهران غياثي- مرحوم ولي ا... طحاني- فخرالدين اشرفي زاده

سال 1378

آقايان دكتر: احمد پارسيان- محمود فرزين- محمد حسن علامت ساز

سال 1379

آقايان دكتر: عليمحمد دوست حسيني- علي زينل همداني- مهدي اميرنصر

سال 1380

آقايان دكتر: محمد سعيد سعيدي- احمد شيراني- احمد جلاليان

سال 1381

آقايان دكتر: محمد علي ادريس- داود مستوفي نژاد

سال 1382

آقايان دكتر: فريد بهرامي- بيژن برومند- نصر ا... محبوبي صوفياني- علي سعيدي

سال 1383

آقايان دكتر: احمد حقاني- رحيم عبادي- ارجمند مهرباني- سعيد صدري

سال 1384

آقايان دكتر: محمد شاهدي- مجتبي ازهري- ابراهيم شيراني

سال 1385

آقايان دكتر: محسن نصر اصفهاني- بهروز ميرزا- مهدي كديور-خانم مهندس آقايي

سال 1386

آقایان دکتر: سيد محمود مدرس هاشمي- دكتر علي اكبر قره آغاجي- مصطفي غيور- دكتر قدرت ا... سعيدي و خانم دكتر بهناز عمومي

 سال 1387

 آقايان دکتر: سعيد سلطاني- سيد محمود طاهري - سيد مهدي ابطحي - بهزاد نيرومند - محمد اسماعيل همداني گلشن

 سال 1388

 آقايان دکتر: محمود فرزين - حسين خادمي - عزت کشاورزي

 سال 1389

 آقايان دکتر: محمد رضا فروزان - عباس همت - امير عبدالمالکي

 سال 1390

آقايان دکتر: بيژن برومند - محمد حسن فتحي - حميد رضا مرزبان - امير حسين خوش گفتارمنش - محمد حسن صرام مفروز

سال 1391

آقایان دکتر: محمدرضا همامی- بیژن طائری - محمود کدخدائی - شادرخ سماوی

سال 1393

آقایان دکتر: محمد جواد امیدی -علی زینل همدانی -امیر هاشمی -عسی ابراهیمی