شما اینجا هستید

منشور علمي – اخلاقي اعضاي هيأت علمي دانشگاه صنعتي اصفهان

به نام خداوند كه بنياد اخلاق انسان بر وجود اوست منشور علمي – اخلاقي اعضاي هيأت علمي دانشگاه صنعتي اصفهان من به عنوان يك عضو هيات علمي :   

 • با اعتقاد راسخ نسبت به ارزش و منزلت دانش، مسئوليت هاي ويژه اي را كه عهده دار شده ام تشخيص داده و خود را ملزم به رعايت آن مي دانم.  
 • تمام توان خود را در راستاي بالا بردن دانش و سطح علمي خويش بكار مي گيرم و از تجربيات سازنده موجود در دانشگاه حداكثر بهره برداري را به عمل مي آورم.    
 • در جهت گسترش و انتقال دانش اهتمام مي ورزم.    
 • هيچگاه علايق شخصي خود را مانعي بر سر راه آموزش،  تحقيق و تتبع قرار نمي دهم.    
 • در قبال جامعه و همنوعانم خود را مسئول مي دانم. 

 من به عنوان يك مدرس :         

 • همواره مشوق دانشجويان درامرتحصيل مي باشم.      
 • دانشجورا  بعنوان يك انسان مستقل دانسته و به وي احترام مي گذارم.        
 • به نقش واقعي خود به عنوان يك شخصيت علمي واقف بوده و اين نقش را ايفا مي كنم.   
 • به اثرات ناشي از منش و برخورد اجتماعي خويش در شكل گيري شخصيت دانشجويان و ايجاد انگيزه در تحصيل و اميد به زندگي ايشان واقفم و در ايفاي هر چه بهتر اين نقش مي كوشم.   
 • تمام سعي خود را بكار مي گيرم تا از دانشجويان ارزيابي منصفانه اي كه منعكس كننده وضعيت علمي واقعي آنان است داشته باشم.   
 • ضمن اعتقاد به ارتباط صميمانه استاد با دانشجو و به كارگيري آن، از هر گونه استثمار، آزار، رفتار تبعيض آميز و  يا توام با تحقير دانشجويان جداً پرهيز مي كنم.   
 • به نقش كليدي خود براي تسهيل در فراگيري علوم توسط دانشجويان واقف بوده و اين نقش را ايفا مي كنم. 

من بعنوان يك همكار :      

 • به الزامات و تعهدات ناشي از عضويت در يك جامعه علمي واقف هستم و خود را ملزم به رعايت اين تعهدات مي دانم.      
 • بين همكاران خود تبعيض قائل نمي شوم.       
 • به تحقيق و تتبع و ساير فعاليتهاي علمي، اجتماعي و فرهنگي همكارانم احترام مي گذارم.   
 • همواره بر اين باورم كه دانشگاه بر اساس كار هماهنگ و مشترك كليه كاركنان آن پابرجاست. لذا به تلاش و كوشش كادر اداري و خدماتي دانشگاه ارج گذاشته و با آنان رابطه اي انساني، سازنده و مبتني بر احترام متقابل برقرار مي كنم.      
 • در تبادل افكار و آرا، احترام لازم را براي نظر ساير همكاران از خود نشان مي دهم.       
 • سعي مي كنم در مورد همكارانم قضاوت واقع بينانه داشته باشم.   

سهم و وظيفه خود را در رابطه با مسئوليتهاي آموزشي- پژوهشي و اجرايي دردانشگاه و در جهت پيشبرد اهداف آن مي پذيرم و در راه انجام آن تمام سعي خود را به كار مي گيرم.