دستورالعمل اعطاي پايه تشويقي

­
  مقدمه: به منظور ارج نهادن به فعاليت هاي شاخص اعضاي هيأت علمي، در مهرماه هر سال حداكثر به 10% از ايشان كه واجد شرايط اين دستورالعمل باشند يك پايه تشويقي اعطا مي شود
.تبصره 1: زمان اجراي اين دستورالعمل براي اولين بار پس از تصويب آن توسط مراجع ذيربط خواهد بود. 
1-     حداقل شرايط لازم
1-1- حضور و آمادگي خدمت در دانشگاه در تمام ساعات اداري و عدم اشتغال به ديگر فعاليتها در ساعات اداري1-2- همكاري مؤثر در حد عالي در تمامي فعاليتهاي محوله از طرف واحد مربوطه و دانشگاه1-3- كسب حداقل 10 امتياز از ماده 2-3 آئين نامه ارتقاء در سه سال گذشته،
تبصره 2: حداكثر 3 امتياز از بند 1-3 مي تواند از طريق امتياز گزارش طرحهاي پژوهشي موفق خاتمه يافته مورد قرارداد با خارج از دانشگاه كسب شود.1-4- كسب امتيازمتوسط حداقل 5/17 از كيفيت تدريس در سه سال گذشته بر مبناي نظرخواهي از دانشجويان و با منظور نمودن تعداد ايشان1-5- تدريس حداقل 9 درس نظري در سه سال گذشته
تبصره 3: براي دروس پرجمعيت بيش از 100 نفر كه حداقل 60 نفر آنان در نظرخواهي شركت كرده باشند كيفيت تدريس در ضريب  06/1  ضرب خواهد شد. 
2-     نحوه اجرا:
2-1- رؤساي واحدها در مردادماه هر سال نسبت به معرفي اعضاي هيأت علمي واجد شرايط كه داراي بيشترين امتياز ازآئين نامه ارتقاء هستند ( بدون رعايت سقف و با رعايت كسب حداقل شرايط لازم ) به معاونت آموزشي معرفي مي نمايند. در تكميل و ارسال فرم آئين نامه ارتقاء موارد زير رعايت مي شود. فعاليتهاي از مهرماه سه سال قبل عضو هيأت علمي در امتياز دهي منظور مي شود.كميت تدريس در ضريب زير ضرب مي گردد.
(5/17- نمره ارزشيابي )+ 1= ضريب افزايش كميت تدریس
           5                                                        
2-2- پرونده متقاضيان پايه تشويقي در كميته اي متشكل از معاونان آموزشي، پژوهشي و رؤساي كميته هاي تخصصي
هيأت مميزه مورد بررسي و اتخاذ تصميم واقع مي شود.                     
 در اين كميته امتيازات اعضاي هيأت علمي معرفي شده از طرف واحدها در سه گروه فني – مهندسي، علوم كشاورزي و
منابع طبيعي و علوم پايه، طبقه بندي و با يكديگر مقايسه مي شوند. حداكثر 10 درصد از اعضاي هيأت علمي واحد شرايط هر گروه مشمول اعطاي پايه تشويقي خواهند شد. در هر حال حداكثر 15% از اعضاي هيأت علمي هر واحد مي توانند مشمول اعطاي پايه تشويقي شوند.
تبصره 4- بين دوپايه تشويقي حداقل بايد سه سال فاصله وجود داشته باشد.
تبصره 5- هر عضو هيأت علمي در طول خدمت خويش حداكثر از 4 پايه تشويقي مي تواند بهره مند شود.