اين آيين‌نامه مشتمل بر 123 ماده و 127 تبصره و 6 پيوست، به استناد مفاد ماده 10 قانون اهداف، وظايف و تشكيلات وزارت مصوب 1383/05/18 مجلس شوراي اسلامي و در اجراي مفاد بند «ب» ماده «20» قانون برنامه پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران مصوب 1389/10/15 مجلس شوراي اسلامي، به منظور ساماندهي ضوابط و مقررات استخدامي و با هدف ايجاد زمينه­هاي لازم براي ارتقاي سطح بهره‌­­وري، بهره­‌مندي از ظرفيت‌هاي ايجاد شده و تسهيل درحصول اهداف مندرج در برنامه يادشده، در تاريخ 1391/11/29 به تصويب هيأت امناي دانشگاه صنعتي اصفهان رسيد و با تأييد وزير علوم، تحقيقات و فناوري از تاريخ 1391/01/01 قابل اجرا مي‌باشد. تغييراتي در اين آيين‌نامه در تاريخ‌هاي 1394/06/29 ،1395/10/01، 1397/04/12، 1398/07/29، 1398/11/28 و 1399/06/03 توسط هيأت امناي دانشگاه صنعتي اصفهان با تأييد وزير محترم علوم، تحقيقات و فناوري انجام شده است.

رديف عنوان تاريخ اجرا تاريخ آخرين اصلاحات دانلود
1 آيين‌نامه استخدامي اعضاء هيأت علمي 1391/01/01 1399/11/11