واحدهاي‌ مسكوني‌ دانشگاه‌ به‌ خانه‌ها و يا آپارتمان‌هائي‌ اطلاق‌ ميشود كه‌ از محل‌ اعتبارات‌ دانشگاه‌ صنعتي‌ اصفهان‌ ساخته‌ شده‌ و يا خواهد شد. اين‌ واحدها جزء اموال‌ و دارائي‌هاي‌ دانشگاه‌ صنعتي‌ اصفهان‌ محسوب‌ و براي‌ مدتي‌ محدود و پيرو تكميل فرم مربوط، بر اساس آيين‌نامه زير، در اختيار اعضاء هيأت‌‌ علمي‌ دانشگاه‌ قرار مي‌گيرند.

آخرین نسخه اصلاح شده اين‌ آئين‌نامه‌ شامل‌ 26 ماده‌ و 20 تبصره در جلسه مورخ‌ 1399/11/12 شوراي‌ دانشگاه‌ مورد بررسي‌ و تصويب‌ قرار گرفت‌ و از تاريخ‌ تصويب‌ بجز نحوه اجاره جايگزين‌ مصوبات‌ قبلي‌ شده و لازم‌الاجرا است‌. اعمال اجاره بها از ابتداي فروردین 1400 خواهد بود.

رديف عنوان تاريخ اجرا دانلود
1 آيين‌نامه بهره‌برداري از كوي مسكوني اساتيد 1399/11/12
2 آيين‌نامه بهره‌برداري از كوي مسكوني اساتيد 1398/11/06
3 آيين‌نامه بهره‌برداري از كوي مسكوني اساتيد

1394/12/09