راتبه به پيماني
دانشجويان بورسيه دانشگاه بايد پس از اتمام مقطع دکتري پس ارسال نامه معرفي متقاضي از سازمان دانشجويان به دانشگاه، نسبت به ارائه درخواست استخدام (پيماني يا طرح سربازي) به معاون آموزشي دانشگاه اقدام نمايند؛ تا پس از بررسي صلاحيت علمي و عمومي متقاضي توسط هيأت اجرايي جذب دانشگاه، در خصوص استخدام فرد تصميم گيري شود.

رديف عنوان دانلود
1 فرآيند بررسي پرونده هاي راتبه متقاضي تبديل وضعيت به هيأت علمي پيماني در دانشگاه صنعتي اصفهان

 

طرح سربازي به پيماني
اعضاي هيأت علمي طرح سربازي در صورت تمايل به استخدام، لازم است در انتهاي مدت تعهد 4 ساله خدمت سربازي، نسبت به ارائه درخواست استخدام پيماني اقدام نمايند تا پس از بررسي صلاحيت علمي و عمومي متقاضي توسط هيأت اجرايي جذب دانشگاه، در خصوص استخدام فرد تصميم گيري شود. براي متقاضيان طرح سربازي جذب شده در فراخوان شهريور 1396 به بعد لازم است درخواست استخدام از طريق شرکت در فراخوان جذب اعضاي هيأت علمي انجام شود.

پيماني به رسمي آزمايشي (موضوع ماده 12 آيين‌نامه استخدامي اعضاء هيأت علمي)
دانشگاه مي‌تواند عضو هيأت علمي داراي حداقل دو و حداکثر پنج سال سابقه خدمت پيماني را پس از ارائه درخواست تبديل وضعيت، در صورت احراز شرايط زير به رسمي آزمايشي تبديل وضعيت نمايد:
الف) تأييد صلاحيت عمومي و موافقت هيأت اجرايي جذب دانشگاه براي تبديل وضعيت به رسمي آزمايشي.
ب) کسب حداقل 80  درصد (براي اعضاي هيأت علمي آموزشي و 45 درصد براي اعضاي هيأت علمي پژوهشي) امتيازات تعيين کننده در آيين‌نامه ارتقا مرتبه اعضاي هيأت علمي براي ارتقا به مرتبه بالاتر يا ضوابط جايگزين، موافقت هيأت اجرايي جذب دانشگاه و تأييد هيأت مرکزي جذب.

رسمي آزمايشي به رسمي قطعي (موضوع ماده 14 آيين‌نامه استخدامي اعضاء هيأت علمي)
اعضاي هيأت علمي داراي حداقل دو و حد اکثر پنج سال سابقه خدمت رسمي آزمايشي، پس از ارائه درخواست تبديل وضعيت، در صورت احراز شرايط زير به رسمي قطعي تبديل وضع داده خواهند شد.
الف) کسب حداقل امتيازات لازم از آيين‌نامه ارتقا مرتبه اعضاي هيأت علمي براي ارتقا به مرتبه بالاتر يا ضوابط جايگزين (کسب صد در صد امتيازات ارتقا مرتبه به دانشياري(مصوبه جلسه 254 هيأت مرکزي جذب مورخ 1396/04/22))، بنا به درخواست عضو، موافقت هيأت اجرايي جذب دانشگاه و تأييد هيأت مرکزي جذب.
ب) تأييد صلاحيت عمومي براي تبديل وضعيت به رسمي قطعي. 

رديف عنوان دانلود
1 فرآیند بررسی پرونده‌هاي تبدیل وضعیت اعضای هیأت علمی از پیمانی به رسمی آزمایشی/ رسمی آزمایشی به رسمي قطعي در دانشگاه صنعتی اصفهان

2 فرم‌های مربوط به پرونده علمي تبدیل وضعیت