به منظور ارج نهادن به فعاليت‌هاي شاخص اعضاء هيأت علمي و بر اساس ماده 53 آيين‌نامه استخدامي اعضاء هيأت علمي دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي، هرساله به اعضاء هيأت علمي كه براساس دستورالعمل‌هاي جاري دانشگاه، واجد شرايط اعطاء پايه تشوقي باشند، يك پايه تشويقي اعطا مي‌گردد.

رديف عنوان تاريخ اجرا دانلود
1 دستورالعمل اعطاء پايه تشويقي 1391/08/08