بدون شك يكي از عوامل اصلي ارتقاء تحصيلات تكميلي دانشگاه جهت پرورش نيروي انساني كارآمد، متخصص و محقق، تلاش و اهتمام اعضاء هيأت علمي در راهنمايي پايان نامه ها و رساله هاي اين مقطع مي باشد. لذا به منظور ارج نهادن به تلاش اعضاء هيأت علمي كه با هدف ارتقاء كيفي و كمي تحصيلات تكميلي دانشگاه نسبت به انجام مسئوليت راهنمايي پايان نامه و رساله هاي محوله به نحو احسن همت گمارده‌اند، دستورالعمل انتخاب استاد راهنماي نمونه تحصيلات تكميلي به شرح ذير تدوين گشته تا طي مراسمي هرساله از اساتيد نمونه دانشگاه، كه به مناسبت گراميداشت روز معلم و ترجيحاً در ارديبهشت ماه برگزار مي‌گردد، تجليل به عمل آيد.

رديف عنوان تاريخ اجرا دانلود
1 دستورالعمل انتخاب استاد راهنماي نمونه تحصيلات تكميلي -