هر ساله تمديد قرارداد اعضاء هيأت علمي پيماني، بر اساس دستورالعمل‌هاي جاري دانشگاه، در كميته ترفيعات دانشگاه بررسي مي‌گردد.

رديف عنوان تاريخ اجرا دانلود
1 دستورالعمل تمديدقرارداد اعضاي هيأت علمي پيماني و طرح خدمت سربازي (آموزشي-پژوهشي)

1396/09/01