مراحل رسيدگي به پرونده متقاضي

  1. «متقاضي» موظف است كليه فعاليت‌هاي فرهنگي، آموزشي، پژوهشي و اجرايي خود، مربوط به دوره مورد تقاضا را در جدول مربوط به گزارش‌نامه درج نمايد و نسخه چاپ شده گزارش از سامانه گلستان را به دبيرخانه کميته منتخب تحويل دهد.
  2. چنان‌چه «متقاضي» هر گونه تغييري در پرونده ثبتي به عمل آورد، تاريخ اجراي حكم ارتقاء مرتبه وي تاريخ آخرين تغيير در محتويات پرونده و تحويل مجدد مدارك به كميته منتخب دانشکده خواهد بود.
  3. بررسي و ارزيابي مدارک مستندات مربوط به فعاليت‌هاي سه‌گانه متقاضي (مواد 2، 3 و 4 آيين‌نامه ارتقاء مرتبه) بر اساس آيين‌نامه ارتقاء، شيوه‌نامه و راهنماي مربوط و امتيازدهي «کميته» به فعاليت‌هاي وي، حداکثر ظرف مدت 45 روز از زمان ثبت پرونده.
  4. در صورت احراز شرايط لازم از نظر کميسيون فرهنگي و «کميته»، تحويل پرونده به دبيرخانه «هيأت» و در غير اين صورت، اعاده آن به عضو هيأت علمي با ذکر دلايل، حداکثر ظرف مدت يک هفته پس از بررسي.
  5. بررسي و ارزيابي پرونده‌هاي ارجاع شده «کميته» توسط «کميسيون» مربوط، حداکثر ظرف مدت يک ماه از زمان ارجاع.
  6. در صورت احراز شرايط لازم از نظر «کميسيون»، ارسال پرونده به دبيرخانه «هيأت» براي طرح و اتخاذ تصميم نهايي توسط «هيأت» و در غير اين صورت اعاده آن به واحد مربوط با ذکر دلايل، حداکثر ظرف مدت يک هفته پس از بررسي.
  7. طرح و اتخاذ تصميم در مورد پرونده توسط «هيأت» حداکثر ظرف مدت 3 ماه از زمان ارجاع از سوي «کميسيون» و ابلاغ مصوبات «هيأت»، حداکثر ظرف مدت 20 روز از تاريخ تصويب، توسط دبير «هيأت» به مراجع ذي‌ربط.
رديف عنوان تاريخ اجرا دانلود
1 فرآيند درخواست اتقاء مرتبه اعضاء هيأت علمي 135/10/01