استخدام پيماني
استخدام عضو هيأت علمي (طرح سربازي و پيماني) با اعلام نياز دانشگاه‌ها و ثبت نام متقاضيان واجد شرايط در فراخوان جذب اعضاي هيأت علمي که در بهمن و شهريور هر سال از طريق سامانه جامع نور رضوي (به آدرس
mjazb.ir) انجام مي‌شود، صورت مي‌پذيرد. متقاضيان مي‌توانند با مراجعه به سامانه فوق الذکر در بازه‌هاي زماني ياد شده نسبت به ثبت تقاضاي استخدام اقدام نمايند. 

رديف عنوان دانلود
1 فرآيند جذب اعضاي هيأت علمي در دانشگاه صنعتي اصفهان