از آنجا كه فرم‌هاي مندرج در رديف‌هاي 1 تا 4 جدول زير در سيستم گلستان قابل دسترسي است، اعضاء محترم هيأت علمي با مرتبه استادياري كه متقاضي تبديل وضعيت به رسمي آزمايشي و يا رسمي قطعي هستند، بايد فعاليت‌هاي خود را در سيستم گلستان گروه‌بندي نموده و گزارش 2712 را چاپ و به همراه مدارك به واحد مربوطه تحويل دهند.

رديف عنوان تاريخ اجرا دانلود
1 جداول تبديل وضعيت از پيماني به رسمي آزمايشي عضو هيأت علمي آموزشي 1396/09/11
2 جداول تبديل وضعيت از پيماني به رسمي آزمايشي عضو هيأت علمي پژوهشي 1396/09/11
3 جداول تبديل وضعيت از رسمي‌آزمايشي به رسمي قطعي عضو هيأت علمي آموزشي 1396/09/11
4 جداول تبديل وضعيت از رسمي‌آزمايشي به رسمي قطعي عضو هيأت علمي پژوشي 1396/09/11
5 جدول شماره 5 عضو هيأت علمي آموزشي 1396/09/11
6 جدول شماره 5 عضو هيأت علمي پژوهشي 1396/09/11