مأموريت و انتقالي
موضوع انتقال و مأموريت اعضاي هيأت علمي رسمي، پس از ارائه درخواست رسمي متقاضي به هيأت اجرايي جذب، به همراه  فرم تکميل شده مربوط به متقاضيان مأموريت و انتقالي، مطابق ضوابط قابل بررسي مي‌باشد. 
در خصوص اعضاي هيأت علمي پيماني موضوع انتقالي با توجه به ضوابط، تنها از طريق انتقال تعهد (بورس يا طرح سربازي) قابل بررسي مي‌باشد.

رديف عنوان دانلود
1 فرم مخصوص متقاضيان مأموريت و انتقالي

 

 

 

جايابي
پرونده استخدام پيماني يا طرح سربازي بورسيه‌هاي دانش آموخته وزارت علوم، در صورت معرفي از مرکز نظارت وارزيابي وزارت علوم به دانشگاه، بدون نياز به شرکت در فراخوان، قابل بررسي مي‌باشد. دانشگاه نيز پس از اخذ اطلاعات فرد در قالب فرم مربوطه، ضمن بررسي پرونده افراد معرفي شده، در صورت نياز اقدام به انجام مراحل جذب و استخدام فرد مي‌نمايد.

رديف عنوان دانلود
1 فــرم مخصوص متقاضـيان جايابـــي