رفتن به محتوای اصلی
x

مصوبات دویست و بیست دومین جلسه هیأت ممیزه دانشگاه صنعتی اصفهان

دویست و بیست و دومین جلسه هیأت ممیزه دانشگاه صنعتی اصفهان در تاریخ 1398/04/15 برگزار و با درخواست ارتقاء افراد زیر موافقت شد:

 

1- جناب آقای دکتر ناصر قدیری مدرس، عضو محترم هیأت علمی دانشکده برق و کامپیوتر، به مرتبه دانشیاری

2- جناب آقای دکتر سید محمدرئوف حسینی، عضو محترم هیأت علمی دانشکده معدن، به مرتبه دانشیاری

3- سرکار خانم دکتر مریم حقیقی، عضو محترم هیأت علمی دانشکده کشاورزی، به مرتبه دانشیاری

تحت نظارت وف ایرانی