رفتن به محتوای اصلی
x

مصوبات دویست و بیست و چهارمین جلسه هیأت ممیزه دانشگاه صنعتی اصفهان

دویست و بیست و چهارمین جلسه هیأت ممیزه دانشگاه صنعتی اصفهان در تاریخ 1398/06/30 برگزار و با درخواست ارتقاء افراد زیر موافقت شد:

 

1- جناب آقای دکتر محسن سلیمانی، عضو محترم هیأت علمی دانشکده منابع طبیعی، به مرتبه دانشیاری

2- جناب آقای دکتر محمد ابراهیمی، عضو محترم هیأت علمی دانشکده برق و کامپیوتر، به مرتبه استادی

تحت نظارت وف ایرانی