رفتن به محتوای اصلی
x

مصوبات دویست و بیست و ششمین جلسه هیأت ممیزه دانشگاه صنعتی اصفهان

دویست و بیست و ششمین جلسه هیأت ممیزه دانشگاه صنعتی اصفهان در تاریخ 1398/08/11 برگزار و با درخواست ارتقاء افراد زیر موافقت شد:

 

1- سرکار خانم دکتر منصوره ملکیان، عضو محترم هیأت علمی دانشکده منابع طبیعی، به مرتبه دانشیاری

 

تحت نظارت وف ایرانی