رفتن به محتوای اصلی
x

مصوبات دویست و بیست و هشتمین جلسه هیأت ممیزه دانشگاه صنعتی اصفهان

دویست و بیست و هشتمین جلسه هیأت ممیزه دانشگاه صنعتی اصفهان در تاریخ 1398/09/23 برگزار و با درخواست ارتقاء افراد زیر موافقت شد:

1- جناب آقای دکتر علیرضا علافچیان، عضو محترم هیأت علمی پژوهشکده نانوفناوری و مواد پیشرفته، به مرتبه دانشیاری

تحت نظارت وف ایرانی