رفتن به محتوای اصلی
x

مصوبات دویست و بیست و نهمین جلسه هیأت ممیزه دانشگاه صنعتی اصفهان

دویست و بیست و نهمین جلسه هیأت ممیزه دانشگاه صنعتی اصفهان در تاریخ 1398/10/14 برگزار و با درخواست ارتقاء افراد زیر موافقت شد:

 

1- جناب آقای دکتر رضا جعفری ندوشن، عضو محترم هیأت علمی دانشکده مکانیک، به مرتبه دانشیاری

2- سرکار خانم دکتر مهشید خرازیهای اصفهانی، عضو محترم هیأت علمی دانشکده مواد، به مرتبه دانشیاری 

3- جناب آقای دکتر محمد تقی جعفری، عضو محترم هیأت علمی دانشکده شیمی، به مرتبه استادی

تحت نظارت وف ایرانی