رفتن به محتوای اصلی
x

مصوبات دویست و سی و ششمین جلسه هیأت ممیزه دانشگاه صنعتی اصفهان

دویست و سی و ششمین جلسه هیأت ممیزه دانشگاه صنعتی اصفهان در تاریخ 1399/05/04 برگزار و با درخواست ارتقاء افراد زیر موافقت شد:

 

1- جناب آقای دکتر ابراهیم قاسمی، عضو محترم هیأت علمی دانشکده معدن، به مرتبه دانشیاری

2- جناب آقای دکتر راحب باقرپور، عضو محترم هیأت علمی دانشکده معدن، به مرتبه استادی

تحت نظارت وف ایرانی