رفتن به محتوای اصلی
x

مصوبات دویست و سی و هشتمین جلسه هیأت ممیزه دانشگاه صنعتی اصفهان

دویست و سی و هشتمین جلسه هیأت ممیزه دانشگاه صنعتی اصفهان در تاریخ 1399/07/05 برگزار و با درخواست ارتقاء افراد زیر موافقت شد:

 

1- جناب آقای دکتر علی فانیان، عضو محترم هیأت علمی دانشکده برق و کامپیوتر، به مرتبه دانشیاری

2- سرکار خانم دکتر صدیقه برهانی، عضو محترم هیأت علمی دانشکده نساجی، به مرتبه دانشیاری

3- جناب آقای دکتر مصطفی ترکش اصفهانی، عضو محترم هیأت علمی دانشکده منابع طبیعی، به مرتبه دانشیاری

تحت نظارت وف ایرانی