رفتن به محتوای اصلی
x

مصوبات دویست و چهل و سومین جلسه هیأت ممیزه دانشگاه صنعتی اصفهان

دویست و چهل و سومین جلسه هیأت ممیزه دانشگاه صنعتی اصفهان در تاریخ 1399/11/25 برگزار و با درخواست ارتقاء افراد زیر موافقت شد:

 

1- جناب آقای دکتر مهدی نصیری سروی، عضو محترم هیأت علمی دانشکده معدن، به مرتبه دانشیاری

تحت نظارت وف ایرانی