رفتن به محتوای اصلی
x

مصوبات دویست و چهل و ششمین جلسه هیأت ممیزه دانشگاه صنعتی اصفهان مورخ 1400/03/01

 

دویست و چهل و ششمین جلسه هیأت ممیزه دانشگاه صنعتی اصفهان در تاریخ 1400/03/01برگزار و با درخواست ارتقاء افراد زیر موافقت شد:

 

1- جناب آقای دکتر بشیر موحدیان عطار، عضو محترم هیأت علمی دانشکده عمران، به مرتبه دانشیاری

2- جناب آقای دکتر مجتبی اعلائی، عضو محترم هیأت علمی دانشکده فیزیک، به مرتبه دانشیاری

3- جناب آقای دکتر سید امیرحسین گلی، عضو محترم هیأت علمی دانشکده کشاورزی، به مرتبه استادی

 

تحت نظارت وف ایرانی