رفتن به محتوای اصلی
x

مصوبات دویست و چهل و نهمین جلسه هیأت ممیزه دانشگاه صنعتی اصفهان مورخ 1400/04/12

دویست و چهل و نهمین جلسه هیأت ممیزه دانشگاه صنعتی اصفهان در تاریخ 1400/03/22 برگزار و با درخواست ارتقاء افراد زیر موافقت شد:

 

1- جناب آقای دکتر ابوذر طاهری زاده، عضو محترم هیأت علمی دانشکده مواد، به مرتبه دانشیاری

2- جناب آقای دکتر رسول کوثر، عضو محترم هیأت علمی دانشکده کشاورزی، به مرتبه دانشیاری

 

تحت نظارت وف ایرانی