رفتن به محتوای اصلی
x

مصوبات دویست و پنجاه و دومین جلسه هیأت ممیزه دانشگاه صنعتی اصفهان مورخ 1400/06/06

دویست و پنجاه و دومین جلسه هیأت ممیزه دانشگاه صنعتی اصفهان در تاریخ 1400/06/06برگزار و با درخواست ارتقاء افراد زیر موافقت شد:

 

1- جناب آقای دکتر رضا مدرس، عضو محترم هیأت علمی دانشکده منابع طبیعی، به مرتبه دانشیاری

تحت نظارت وف ایرانی