رفتن به محتوای اصلی
x

مصوبات دویست و پنجاه و چهارمین جلسه هیأت ممیزه دانشگاه صنعتی اصفهان مورخ 1400/07/03

دویست و پنجاه و چهارمین جلسه هیأت ممیزه دانشگاه صنعتی اصفهان در تاریخ 1400/07/03 برگزار و با درخواست ارتقاء افراد زیر موافقت شد:

 

1- جناب آقای دکتر رسول امیرفتاحی، عضو محترم هیأت علمی دانشکده برق و کامپیوتر، به مرتبه استادی

تحت نظارت وف ایرانی