رفتن به محتوای اصلی
x

مصوبات دویست و پنجاه و ششمین جلسه هیأت ممیزه دانشگاه صنعتی اصفهان مورخ 1400/07/24

دویست و پنجاه و ششمین جلسه هیأت ممیزه دانشگاه صنعتی اصفهان در تاریخ 1400/07/24 برگزار و با درخواست ارتقاء افراد زیر موافقت شد:

 

1- جناب آقای دکتر حسین فشندی، عضو محترم هیأت علمی دانشکده نساجی، به مرتبه دانشیاری

2- جناب آقای دکتر وحید غفاری نیا، عضو محترم هیأت علمی دانشکده برق و کامپیوتر، به مرتبه دانشیاری

تحت نظارت وف ایرانی