رفتن به محتوای اصلی
x

مصوبات دویست و پنجاه و هشتمین جلسه هیأت ممیزه دانشگاه صنعتی اصفهان مورخ 1400/08/15

دویست و پنجاه و هشتمین جلسه هیأت ممیزه دانشگاه صنعتی اصفهان در تاریخ 1400/08/15 برگزار و با درخواست ارتقاء افراد زیر موافقت شد:

 

1- جناب آقای دکتر حمیدرضا شاه وردی، عضو محترم هیأت علمی دانشکده مهندسی شیمی، به مرتبه دانشیاری

تحت نظارت وف ایرانی