رفتن به محتوای اصلی
x

مصوبات دویست و پنجاه و نهمین جلسه هیأت ممیزه دانشگاه صنعتی اصفهان مورخ 1400/08/29

دویست و پنجاه و نهمین جلسه هیأت ممیزه دانشگاه صنعتی اصفهان در تاریخ 1400/08/29 برگزار و با درخواست ارتقاء افراد زیر موافقت شد:

 

1- سرکار خانم دکتر هاجر شکرچی زاده، عضو محترم هیأت علمی دانشکده کشاورزی، به مرتبه دانشیاری

2- جناب آقای دکتر حسین فرخ پور، عضو محترم هیأت علمی دانشکده شیمی، به مرتبه استادی

تحت نظارت وف ایرانی