رفتن به محتوای اصلی
x

مصوبات دویست و شصتمین جلسه هیأت ممیزه دانشگاه صنعتی اصفهان مورخ 1400/09/06

دویست و شصتمین جلسه هیأت ممیزه دانشگاه صنعتی اصفهان در تاریخ 1400/09/06 برگزار و با درخواست ارتقاء افراد زیر موافقت شد:

 

1- جناب آقای دکتر ابراهیم قاسمی، عضو محترم هیأت علمی دانشکده کشاورزی، به مرتبه دانشیاری

تحت نظارت وف ایرانی