رفتن به محتوای اصلی
x

مصوبات دویست و شصت و یکمین جلسه هیأت ممیزه دانشگاه صنعتی اصفهان مورخ 1400/09/13

دویست و شصت و یکمین جلسه هیأت ممیزه دانشگاه صنعتی اصفهان در تاریخ 1400/09/13 برگزار و با درخواست ارتقاء افراد زیر موافقت شد:

 

1- جناب آقای دکتر علیرضا باغبانان، عضو محترم هیأت علمی دانشکده معدن، به مرتبه استادی

2- جناب آقای دکتر حمیدرضا عشقی زاده، عضو محترم هیأت علمی دانشکده کشاورزی، به مرتبه دانشیاری

3- جناب آقای دکتر محمود بهبودی، عضو محترم هیأت علمی دانشکده ریاضی، به مرتبه استادی

تحت نظارت وف ایرانی