رفتن به محتوای اصلی
x

مصوبات دویست و شصت و دومین جلسه هیأت ممیزه دانشگاه صنعتی اصفهان مورخ 1400/09/20

دویست و شصت و دومین جلسه هیأت ممیزه دانشگاه صنعتی اصفهان در تاریخ 1400/09/20 برگزار و با درخواست ارتقاء افراد زیر موافقت شد:

 

1- جناب آقای دکتر سعید صرامی، عضو محترم هیأت علمی دانشکده عمران، به مرتبه دانشیاری

2- جناب آقای دکتر اسماعیل عبدالحسینی سارسری، عضو محترم هیأت علمی دانشکده فیزیک، به مرتبه دانشیاری

تحت نظارت وف ایرانی