رفتن به محتوای اصلی
x

مصوبات دویست و شصت و سومین جلسه هیأت ممیزه دانشگاه صنعتی اصفهان مورخ 1400/09/27

دویست و شصت و سومین جلسه هیأت ممیزه دانشگاه صنعتی اصفهان در تاریخ 1400/09/27 برگزار و با درخواست ارتقاء افراد زیر موافقت شد:

 

1- جناب آقای دکتر محمود بهنیا، عضو محترم هیأت علمی دانشکده معدن، به مرتبه دانشیاری

2- جناب آقای دکتر محمد تمنایی، عضو محترم هیأت علمی دانشکده حمل و نقل، به مرتبه دانشیاری

تحت نظارت وف ایرانی