رفتن به محتوای اصلی
x

مصوبات دویست و شصت و پنجمین جلسه هیأت ممیزه دانشگاه صنعتی اصفهان مورخ 1400/10/18

دویست و شصت و پنجمین جلسه هیأت ممیزه دانشگاه صنعتی اصفهان در تاریخ 1400/10/18 برگزار و با درخواست ارتقاء افراد زیر موافقت شد:

 

1- جناب آقای دکتر ابوالقاسم زیدآبادی نژاد، عضو محترم هیأت علمی دانشکده برق و کامپیوتر، به مرتبه استادی

2- جناب آقای دکتر بهرام بانی نسب، عضو محترم هیأت علمی دانشکده کشاورزی، به مرتبه استادی

3-  جناب آقای دکتر محمودرضا همامی، عضو محترم هیأت علمی دانشکده منابع طبیغی، به مرتبه استادی

تحت نظارت وف ایرانی