رفتن به محتوای اصلی
x

مصوبات دویست و شصت و ششمین جلسه هیأت ممیزه دانشگاه صنعتی اصفهان مورخ 1400/11/02

دویست و شصت و ششمین جلسه هیأت ممیزه دانشگاه صنعتی اصفهان در تاریخ 1400/11/02 برگزار و با درخواست ارتقاء افراد زیر موافقت شد:

 

1- جناب آقای دکتر رضا مختاری، عضو محترم هیأت علمی دانشکده ریاضی، به مرتبه استادی

2- جناب آقای دکتر ناصر همدمی، عضو محترم هیأت علمی دانشکده کشاورزی، به مرتبه استادی

تحت نظارت وف ایرانی