رفتن به محتوای اصلی
x

مصوبات دویست و شصت و هشتمین جلسه هیأت ممیزه دانشگاه صنعتی اصفهان مورخ 1400/12/14

دویست و شصت و هشتمین جلسه هیأت ممیزه دانشگاه صنعتی اصفهان در تاریخ 1400/12/14 برگزار و با درخواست ارتقاء افراد زیر موافقت شد:

 

1- جناب آقای دکتر حسین احمدوند، عضو محترم هیأت علمی دانشکده فیزیک، به مرتبه دانشیاری

تحت نظارت وف ایرانی