رفتن به محتوای اصلی
x

مصوبات دویست و شصت و نهمین جلسه هیأت ممیزه دانشگاه صنعتی اصفهان مورخ 1401/02/10

دویست و شصت و نهمین جلسه هیأت ممیزه دانشگاه صنعتی اصفهان در تاریخ 1401/02/10 برگزار و با درخواست ارتقاء افراد زیر موافقت شد:

 

1- جناب آقای دکتر حمیدرضا سلیمی جزی، عضو محترم هیأت علمی دانشکده مواد، به مرتبه استادی

2- جناب آقای دکتر علیرضا نجفی چرمهینی، عضو محترم هیأت علمی دانشکده شیمی، به مرتبه استادی

 

تحت نظارت وف ایرانی