رفتن به محتوای اصلی
x

مصوبات دویست و هفتادمین جلسه هیأت ممیزه دانشگاه صنعتی اصفهان مورخ 1401/02/17

دویست و هفتادمین جلسه هیأت ممیزه دانشگاه صنعتی اصفهان در تاریخ 1401/02/17 برگزار و با درخواست ارتقاء افراد زیر موافقت شد:

 

1- جناب آقای دکتر پیام اسدی، عضو محترم هیأت علمی دانشکده عمران، به مرتبه دانشیاری

2- جناب آقای دکتر فرهاد بهنام فر، عضو محترم هیأت علمی دانشکده عمران، به مرتبه استادی

3- جناب آقای دکتر کیاچهر بهفرنیا، عضو محترم هیأت علمی دانشکده عمران، به مرتبه استادی

 

تحت نظارت وف ایرانی