رفتن به محتوای اصلی
x

مصوبات دویست و هفتاد و پنجمین جلسه هیأت ممیزه دانشگاه صنعتی اصفهان مورخ 1401/04/04

دویست و هفتاد و پنجمین جلسه هیأت ممیزه دانشگاه صنعتی اصفهان در تاریخ 1401/04/04 برگزار و با درخواست ارتقاء افراد زیر موافقت شد:

 

1- جناب آقای دکتر محمد دیناری، عضو محترم هیأت علمی دانشکده شیمی، به مرتبه استادی

 

تحت نظارت وف ایرانی