رفتن به محتوای اصلی
x

مصوبات دویست و هفتاد و هشتمین جلسه هیأت ممیزه دانشگاه صنعتی اصفهان مورخ 1401/08/07

دویست و هفتاد و هشتمین جلسه هیأت ممیزه دانشگاه صنعتی اصفهان در تاریخ 1401/08/07 برگزار و با درخواست ارتقاء افراد زیر موافقت شد:

 

1- سرکار خانم دکتر پوراندخت گلکار، عضو محترم هیأت علمی دانشکده منابع طبیعی، به مرتبه دانشیاری

تحت نظارت وف ایرانی