رفتن به محتوای اصلی
x

مصوبات دویست و هشتادمین جلسه هیأت ممیزه دانشگاه صنعتی اصفهان مورخ 1401/09/05

دویست و هشتادمین جلسه هیأت ممیزه دانشگاه صنعتی اصفهان در تاریخ 1401/09/05 برگزار و با درخواست ارتقاء افراد زیر موافقت شد:

 

1- جناب آقای دکتر حسین شمس شمیرانی، عضو محترم هیأت علمی دانشکده فنی و مهندسی گلپایگان، به مرتبه استادیاری

2- جناب آقای دکتر فرهاد شهبازی، عضو محترم هیأت علمی دانشکده فیزیک، به مرتبه استادی

 

تحت نظارت وف ایرانی