رفتن به محتوای اصلی
x

مصوبات دویست و نود و هشتمین جلسه هیأت ممیزه دانشگاه صنعتی اصفهان مورخ 1402/08/06

دویست و نود و هشتمین جلسه هیأت ممیزه دانشگاه صنعتی اصفهان در تاریخ 1402/08/06 برگزار و با درخواست ارتقاء افراد زیر موافقت شد:

1- جناب آقای دکتر احسان آزاد، عضو محترم هیأت علمی دانشکده فنی و مهندسی گلپایگان، به مرتبه دانشیاری

2- جناب آقای دکتر سعید پورمنافی، عضو محترم هیأت علمی دانشکده منابع طبیعی، به مرتبه دانشیاری

3- جناب آقای دکتر محمدحسین گلمحمدی، عضو محترم هیأت علمی دانشکده عمران، به مرتبه دانشیاری

4- جناب آقای دکتر محمدرضا افتخار، عضو محترم هیأت علمی دانشکده عمران، به مرتبه دانشیاری

تحت نظارت وف ایرانی