شما اینجا هستید

استاد نمونه

دستور العمل انتخاب استاد نمونه

اساتید نمونه کشوری دانشگاه صنعتی اصفهان از ابتدا تا کنون

نام و نام خانوادگي

سال تحصيلي
دكتر محمد مهدي سعادتپور 75-74
دكتر محمد رضا عارف 76-75
دكترهادي اكبرزاده 78-77
دكتر ابراهيم شيراني 79-78
دكتر محمد علي گلعذار 80-79
دكتر عبدالمجيد رضايي 81-80
دكتر احمد جلاليان 82-81
دكتر مجتبي ازهري 83-82
دكتر احمد ساعتچي 84-83
دكتر رحيم عبادي 85-84
دكتر عليی سعيدي 86-85
دکتر فخرالدين اشرفي زاده و دکتر غلامرضا قرباني 87-86
دکتر محمد شاهدي 88-87
دکتر سيد علي محمد مير محمدي ميبدي 89-88
دکتر داود مستوفي نژاد 90-89