شما اینجا هستید

اطلاعات تماس

 


بخش تلفن فكس اي - ميل
دفتر معاونت آموزشي 031-33912300-01 031-33912302 evp@of.iut.ac.ir
دفتر نظارت و ارزيابي 031-33912304   nezarat@of.iut.ac.ir
اداره كل آموزش 031-33912305-06 031-33912310  pdo@of.iut.ac.ir
دفتر استعداد درخشان 031-33912722   estedad@of.iut.ac.ir
 مركز تحصيلات تكميلي  031-33912724 031-33912747  grad.office@of.iut.ac.ir
 دفتر هيات جذب 031-33912317-33912398  031-33912317-33912398  jazb@of.iut.ac.ir
 دفتر هيات مميزه  031-33912398   evp@of.iut.ac.ir
كميته شاد 031-33912300   evp@of.iut.ac.ir