رفتن به محتوای اصلی
x

نتایج فراخوان اشتراک تجربیات یاددهی-یادگیری، در آموزش مهندسی

پیرو فراخوان سال گذشته کرسی یونسکو در آموزش مهندسی با همکاری انجمن آموزش مهندسی، مبنی بر ارسال تجربیات تدریس اعضای هیأت علمی، به اطلاع می‌رساند، 15 تجربه تدریس (به صورت متنی یا ویدیویی)، دریافت و به همراه فرم طراحی شده برای ارزیابی آن ها برای گروه داوری ارسال شد. از میان 18 داور انتخابی، 12 داور با ترکیب زیر، برگه‌های ارزیابی را تکمیل و نتایج را ارسال نمودند.

  • دانشجویان ارشد و دکتری 4 نفر
  • استادان نسل جدید 4 نفر
  • استادان پیشکسوت 3 نفر
  • کارشناس صنعت 1 نفر

طبق جمع‌بندی نظر داوران، سه تجربه زیر رتبه‌های اول تا سوم را احراز کردند:  

1. یادگیری دانشجو محور، محتوا محور و فعالیت محور در آموزش دروس مهندسی، دکتر سید امید فاطمی دانشیار دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تهران

2. تجربیاتی در ﺗﺪوﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ درﺳﯽ ﮐﺎرﮔﺎﻫﯽ و اراﺋﻪ اﺛﺮﺑﺨﺶ درس ﺷﯿﻮه ﻫﺎي اراﺋﻪ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻋﻠﻤﯽ و فنی، مهندس سید ابراهیم ابطحی استادیار دانشکده مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف

3. کارآموزی و کارورزی، دکتر عبدالحسین صادقی استادیار دانشکده مهندسی نساجی دانشگاه صنعتی امیرکبیر 

 ارائه دهندگان تجربیات تدریس منتخب، در اولین گردهم‌آیی پیش روی کرسی یا انجمن، مورد تقدیر قرار خواهند گرفت. همچنین به نفر اول، عضویت مادام العمر انجمن اعطاء و عضویت نفرات دوم تا هفتم در انجمن نیز به مدت یک سال تمدید شد. 

تحت نظارت وف ایرانی