رفتن به محتوای اصلی
x

گزارش‌هاي مرتبط با دفتر برنامه‌ريزي آموزشي در سامانه گلستان

 

در جدول زير به طور خلاصه توضيحاتي در مورد گزارش‌هاي موجود در سامانه گلستان كه مرتبط با دفتر برنامه‌ريزي آموزشي هستند، آورده شده است. كاربران در صورت دسترسي به اين گزارش‌ها، مي‌توانند اطلاعات مورد نظر خود را از اين گزارش‌ها دريافت كنند.

 

رديف شماره گزارش عنوان گزارش شرح گزارش
1 104 ليست مشخصات فرعي دروس اصلي دانشگاه

امكان مشاهده مشخصات فرعي دروس اصلي دانشگاه:

 اين ليست شامل مشخصاتي از قيبل عنوان فارسي و انگليسي درس، تعداد واحد تئوري و عملي، داشتن پيشنياز، داشتن همنياز، وضعيت فعال يا غيرفعال بودن درس، مقطع، نوع درس، تعداد واحد حل تمرين، سقف ضريب تئوري و عملي حق التدريس و تاريخ ايجاد درس است كه در زمان استفاده از آن قابليت فيلتر كردن با گزينه‌هاي وضعيت درس (فعال يا غيرفعال)، مقطع تحصيلي، آزمايشگاهي بودن يا نبودن و نوع درس را دارد.

2 105 ليست مشخصات عمومي دروس اصلي دانشگاه

امكان مشاهده مشخصات عمومي دروس اصلي دانشگاه:

 اين ليست شامل مشخصاتي از قيبل عنوان فارسي و انگليسي درس، تعداد واحد تئوري، واحد عملي و واحد حل تمرين، ساعات واحد تئوري، واحد عملي و حل تمرين درس، ظرفيت ارائه، مسوول ورود نمره، امكان قفل تكي است كه در زمان استفاده از آن قابليت فيلتر كردن با گزينه‌هاي وضعيت درس (فعال يا غيرفعال)، مقطع تحصيلي، آزمايشگاهي بودن يا نبودن را دارد. اين گزارش موارد مشابه بسياري با گزارش 104 دارد و زمانيكه قرار باشد ساعت حل تمرين و واحد حل تمرين يك درس جستجو شود، از اين گزارش استفاده مي‌شود.

3 776 ليست دروس همراه با شرح فارسي و لاتين

امكان مشاهده و استخراج ليست دروس دانشگاه:

در اين گزارش نام و شرح فارسي (خلاصه اي از مباحث درس) دروس، نام و شرح انگليسي دروس، تعداد واحد و مقطع دروس ارائه شده است كه قابليت فيلتر كردن با گزينه‌هاي وضعيت درس (فعال يا غيرفعال بودن) و مقطع تحصيلي را دارد. در اين گزارش امكان مشاهده ليست شرح فارسي و انگليسي چندين درس به صورت همزمان وجود دارد.

4 1467 مشخصات درس

امكان مشاهده مشخصات دروس دانشگاه به صورت تك درسي:

در اين گزارش عنوان فارسي و انگليسي درس، گروه آموزشي ارائه كننده درس، شماره درس، تعداد واحد كل و عملي، مقطع درس، وجود يا عدم وجود ساعت حل تمرين، تاريخ ايجاد درس، ارائه عنوان پيشنياز/ همنيازهاي مربوطه درس و شرح فارسي و انگليسي آن‌ها در يك جدول مستقل براي هر درس ارائه شده است كه قابليت فيلتر كردن با گزينه‌هاي وضعيت درس (فعال يا غيرفعال بودن)، آزمايشگاهي بودن يا نبودن، تاريخ ايجاد درس و مقطع تحصيلي را دارد. اين گزارش امكان مشاهده ليست شرح فارسي و انگليسي دروس به صورت همزمان در يك ليست قابل مشاهده وجود ندارد و هر درس را جداگانه استخراج مي‌كند. اين گزارش، گزارش كامل‌تر و جامع‌تر از گزارش 776 است.

5 110 دروس ارائه شده در ترم

استخراج ليستي از دروس ارائه شده در يك ترم به همراه مشخصات آن‌ها:

 اين ليست شامل اطلاعات هر گروه درسي از قبيل زمان ارائه و امتحان گروه درسي و نام استاد درس و غيره است. از اين ليست براي مشاهده اطلاعات گروه‌هاي درسي ارائه شده مي‌توان استفاده نمود. همچنين با توجه به فيلتر خاص اين گزارش مي‌توان از آن براي تهيه ليست گروه‌هاي درسي كه مشخصات آن‌ها تكميل نشده است، استفاده نمود.

اين گزارش قابليت فيلتر كردن با گزينه‌هاي ترم ارائه درس، وضعيت درس(قابل اخذ/غيرقابل اخذ) و مقطع تحصيلي را دارد. نكته: در صورتي كه ساعت ارائه يك گروه درسي، فقط در هفته هاي زوج و يا فقط در هفته هاي فرد باشد در ستون هفته زوج يا فرد مشخص شده و در غير اينصورت چيزي نشان نمي دهد.

6 145 رشته‌هاي تحصيلي در دانشگاه امكان مشاهده عناوين فارسي و لاتين رشته‌هاي تحصيلي دانشگاه به تفكيك مقطع تحصيلي، دانشكده، گروه آموزشي و غيره در اين گزارش وجود دارد.
7 223 آمار دانشجويان ورودي خاص در اين گزارش آمار كل دانشجويان و آمار دانشجويان فعال به تفكيك ترم ورود و نيز زن و مرد نشان داده مي‌شود. همچنين گزينه‌هاي زيادي براي فيلتر كردن در اين گزارش وجود دارد. علاوه بر اين، خروجي گزارش به تفكيك دانشكده و گروه آموزشي نمايش داده مي‌شود (به صورت پيش‌فرض) كه مي‌توان به آن رشته، مقطع تحصيلي و غيره را نيز اضافه كرد.

 

تحت نظارت وف ایرانی