رفتن به محتوای اصلی
x
وضعیت تآهل
وضعیت نظام وظیفه (ویژه آقایان)
تسلط به زبان خارجی
فقط یک فایل
میزان محدودیت 70 مگابایت می باشد.
Allowed types: txt, rtf, pdf, doc, docx, odt, ppt, pptx, odp, xls, xlsx, ods.
اخذ جوایز ملی و بین المللی مورد تایید بنیاد ملی نخبگان
فقط یک فایل
میزان محدودیت 70 مگابایت می باشد.
Allowed types: txt, rtf, pdf, doc, docx, odt, ppt, pptx, odp, xls, xlsx, ods.
برگزیدگان جشنواره، مسابقات بین المللی و المپیادهای معتبر مورد تایید بنیاد ملی نخبگان
فقط یک فایل
میزان محدودیت 70 مگابایت می باشد.
Allowed types: txt, rtf, pdf, doc, docx, odt, ppt, pptx, odp, xls, xlsx, ods.
فقط یک فایل
میزان محدودیت 70 مگابایت می باشد.
Allowed types: gif, jpg, jpeg, png, bmp, eps, tif, pict, psd, txt, rtf, html, odf, pdf, doc, docx, ppt, pptx, xls, xlsx, xml, avi, mov, mp3, ogg, wav, bz2, dmg, gz, jar, rar, sit, svg, tar, zip.

تحت نظارت وف ایرانی