رفتن به محتوای اصلی
x

مقاله «روش‌هاي نوين دانشجو محور در آموزش مهندسي»

 اساتید دارای سبک‌های تدریس متفاوتی بوده و دانشجویان نیز دارای سبک‌های یادگیری متفاوتی هستند. بهترین و ماندگارترین یادگیری زمانی اتفاق می‌افتد که سبک تدریس استاد و سبک یادگیری دانشجویان به هم نزدیک باشد. این شرایط کمتر در آموزش‌های استاد محور اتفاق می‌افتد. امروزه روش‌های آموزش دانشجو محور و یادگیری فعال، افق‌های جدیدی را گشوده‌اند. روش‌های یادگیری فعال، دانشجویان را به‌ طور مستقیم درگیر فعالیت‌های فکری و حل مسایل می‌نماید. با درگیر کردن دانشجویان به‌ تفکر درباره مفاهیم، به‌ ویژه ایده‌های تازه، ایشان نه تنها بیشتر یاد می‌گیرند، بلکه فرا می‌گیرند که چه و چگونه یاد بگیرند. این فرآیند انگیزه دانشجویان را به‌ کسب دستاوردهای یادگیری درس و ایجاد عادت یادگیری مداوم، افزایش می‌دهد. توسط روش‌های یادگیری فعال آموزشگران می‌توانند به‌ دانشجویان کمک کنند که ارتباط بین مفاهیم کلیدی را پیدا نموده و کاربرد این دانش‌ها را در شرایط جدید تسهیل نمایند.

معماریان، حسین. (1390). روش‌هاي نوين دانشجو محور در آموزش مهندسي. فصلنامه آموزش مهندسی ایران، 13(52)، 1-21.

تحت نظارت وف ایرانی